Työturvallisuuslaki

(Laura, Niko, Karoliina, Annika, Heini)

Lain tarkoitus
Työn turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista säännellään työturvallisuuslaissa.

Lain tarkoituksena on työntekijöiden turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä.

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi:
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Kehen sovelletaan
Tätä lakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Lakia ei sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan eikä ammattiurheilemiseen. Vuokratyöstä lisää oheisessa linkistä.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Lain sisältö ajatellen hotelli- ja ravintola-alaa
Terveyshaittojen ehkäisemiseksi hotelli- ja ravintola-alalla on tullut mm. tupakkalaki joka vähentää henkilökunnan altistumista tupakansavulle. Alkoholilaki rajoittaa alkoholin anniskelua liian päihtyneille joka taas pienentää riskiä kohdata aggressiivisia asiakkaita. Juoman anniskeluun painottuvissa paikoissa on yleensä ainakin iltasin/öisin myös järjestyksen valvoja estämässä juopuneiden ja alaikäisten pääsy ravintolaan ja puuttumassa ongelmatilanteisiin. Monissa hotelleissa ja ravintoloissa on myös hätäpainike jota voi käyttää jos jotain sattuu, ei tarvitse käyttää aikaa eikä näyttää tunkeutujalle että soittaa poliisille. Hotelleissa on myös herkät paloilmaisinlaitteet, josta menee viesti suoraan paloasemalle jos ne havaitsee savua/ lämpöä.

Työantajan tulee työn suunnitteluvaiheessa jo huomioida työn turvallisuus- ja terveysvaikutteet. Tämä ilmenee esim. uusien työtilojen suunnittelussa. Työtasojen korkeus pitää olla sopiva ja mielellään säädettävä esim. vastaanotossa jossa kokoajan työskennellään saman pöydän ääressä. Koneiden ja laitteiden pitää olla sellaisella korkeudella ettei työntekijä joudu nostelemaan liikaa mikä rasittaa selkää. Materiaalien pitää olla paloturvalliset välttääkseen tulen nopeaa leviämistä palon sattuessa. Lattian tulee olla sellainen ettei siinä liukastu helposti ja ilmastoinnin tulee olla riittävä ettei lämpötila ole liian korkea. Jos työntekijä jostain syystä kuitenkin joutuu työskentelemään liian lämpimässä tilassa, on huolehdittava että tämä juo tarpeeksi ja saa pidettyä tarvittavat tauot. Työantajan pitää huolehtia että kaikki laitteet toimivat, ettei tämä aiheuta riskiä tai vaaraa työntekijälle. Keittiössä on esim. paljon laitteita jotka rikkinäisenä voi aiheuttaa oikosulun. Vastaavan tulee myös kehottaa henkilökuntaa nostamaan koreja ym. turvallisella tavalla, käyttämään turvallisia työkenkiä eikä menemään liian lähelle aggressiivista asiakasta.

Työnantajan velvollisuudet
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tulee tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta, sekä selvittää vaarat ja arvioida niiden vaikutukset. Fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden ja terveyden ohella myös työyhteisön sosiaalista toimivuutta tulee tarkkailla. Työnantajan on laadittava työsuojelun toimintaohjelma.

Kaikki potentialiset vaarat ja haitat käydään läpi jokaisella työpaikalla. Arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Vaarojen tunnistamiseen työnantajalla on oman toimintansa ja työpaikkansa osalta parhaat edellytykset. Joissakin tapauksissa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, esim. työterveyshuolto. Työnantajan edellytetään ryhtyvän toimiin, jos fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen kuormitus vaarantavat tai voivat vaarantaa työntekijän terveyttä. Toimiin ryhtyminen on esimiehen tehtävä. Toimintavelvollisuuden edellytyksenä on se, että työnantaja on saanut asiasta tiedon. Tieto voi tulla työntekijältä, työterveyshuollolta tai työsuojeluvaltuutetun kautta. Tieto voi myös tulla tarkkailuvelvoitteen avulla.

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite:
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista.
Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi:
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Miten huolehdittu yrityksessänne?
Työnantajan edustajana työturvallisuudesta toimipaikalla ovat vastuussa toimipaikan esimiehet, ravintola- / hotellipäällikkö ja vuoropäälliköt. Heillä on myös paras käsitys toimipaikan sen hetkisestä tilasta. Päälliköillä on velvollisuus seurata tilannetta ja puuttua havaitsemiinsa fyysisen tai henkisen työturvallisuuden puutteisiin. Puutteisiin täytyy puuttua välittömästi, tuli niistä tieto havaitsemalla tai niistä kuulemalla. Ilmoitus puutteesta voi tulla työntekijältä, työterveyshuollolta ja esim. työsuojeluvaltuutetulta.
Tärkeää onkin siis tehdä joka päivä töitä "silmät auki" ja tietoisesti kyseenalaistaa toimintatapoja. Restelillä on työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaatio. Työnantaja järjestää maksutonta turvallisuus- ja ensiapukoulutusta, myös työterveyshuolto järjestetty.
Sairauskassa. Turvallisuusoppaan saavat kaikki työsuhteen alussa ja sitä kerrataan. Joka vuosi tehdään turvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus missä arvioidaan mitkä on toimipaikan suurimmat riskintekijät. Uusissa toimipaikoissa ja vanhoja toimipaikkoja remontoitaessa saa työterveydestä tilattua työterveyslääkärin arvioimaan mille korkeudelle työtasot, tiskikoneet ym. kannattaa sijoittaa ja antamaan vinkkejä ergonomiasta. Kärryjä käytetään paljon jottei tarvitsisi kantaa mitään painavaa pitkiä matkoja.

Linkkejä
http://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus
http://fi.osha.europa.eu/good_practice/tuottavuustekija